تصاویر دکتر تاتو

تصاویر قبل و بعد از بین بردن اسکار آکنه در کلینیک دکتر تاتو
تصاویر گالری دکتر تاتو
قبل از اربیومبعد از اربیوم
قبل اربیومبعد اربیوم
قبل اربیومبعد اربیوم
قیمت رفع تاتو با لیزرقیمت رفع تاتو
تصویر2تصویر3
تصویر6تصویر5
33رفع جای جوش با لیزر کوترا
تصویر8تصویر9
تصویر14تصویر15
تصویر16رفع لک جوش با لیزر کوترا
برطرف کردن اسکار آکنه با اربیومتصویر19
رفع لک کک و مک با لیزر کوتراتصویر30
درمان جای جوش صورت با پانچتصویر31
تصویر34تصویر33
درمان اسکار آکنه و جای جوشتصویر35
تاتو قدیمیابرو تاتو
تصویر27تصویر28
درمان اسکار آکنه و جای جوشتصویر35
Call Now Buttonتماس مستقیم(کلیک کنید)